من فکر می کنم که این امید است که باعث می شود امروز را تا فردا سپری نماییم...